Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

 

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka                

       z o.o. z siedzibą w Krasnem, adres: 36-007 Krasne, Krasne 32.

 1. Kontakt poprzez adres e-mail: krasne@mcb.com.pl  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa ( siedziby Spółki  i przynależnych Przedstawicielstw/Oddziałów Spółki  )  oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz zwierząt  przebywających na jego terenie, na podstawie                  art. 6 ust.1 lit. RODO  i obejmuje:
 • monitoring wizyjny: bramę wjazdową na teren zakładu, wejścia do budynków (garażowych, banku nasienia, śluzy), ciągi komunikacyjne zewnętrzne, budynki gospodarcze (obory, stodoła, park maszynowy), wnętrza obór, parking wewnętrzny oraz zewnętrzny obszar budynku administracyjnego.
 1. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób.   
 2. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 14 dni.
 5. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje                       

           w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych                  w sposób wskazany powyżej.

 1. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 2. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie siedziby Spółki i przynależnych Spółce Przedstawicielstw/Oddziałów . Na wskazanym terenie  znajdują się oznaczenia informujące, że obiekt jest monitorowany.