sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Brzesku

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Brzesku przy ul. Jodłowskiej 1; 32 – 800 Brzesko.

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32)

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Brzesku przy ul. Jodłowskiej 1; 32 – 800 Brzesko, będących własnością Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w Brzesku przy ul. Jodłowskiej 1, oznaczone jako działki o nr ewidencyjnych: 855/23 i 855,23 i cz. 856 o pow. ok. 10 arów. Istnieje możliwość wydzielenia geodezyjnego większego areału. Działka 856  zabudowana jest budynkiem o powierzchni zabudowy 363 m2 (rok budowy - 1953, remont i modernizacja - 2006 r.) i jest wygrodzenie siatką wokół budynku.

Teren działek położony jest ok. 1 km od centrum miasta Brzesko. Działka 856 jest w pełni uzbrojona i  częściowo zadrzewiona.

Teren posiada instalacje i przyłącza:

 • instalację wodno – kanalizacyjną,
 • instalację gazową,
 • instalację c. o.,
 • wentylację mechaniczną i grawitacyjną.

Nieruchomości objęte są księgą wieczystą Nr KW TR1B/00064408/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku, gdzie dział III i IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy   złotych) netto. Wadium w wysokości 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) winno być wpłacone do dnia 29.08.2019 r. Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2019 r. o godz.10.30 w siedzibie Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. tj. w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32). Do przetargu mogą przystąpić oferenci po spełnieniu następujących warunków:

 1. przesłanie przesyłką poleconą lub złożenie osobiste w siedzibie Spółki w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32) pisemnej oferty kupna, w terminie do dnia 29.08.2019 r. godz. 13. (ostateczna data wpływu do Spółki). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzesku przy ul. Jodłowskiej 1”.
 2. wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości i formie na rachunek bankowy Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. w Krasnem Bank PEKAO S.A. I O. w Rzeszowie, nr konta: 23124017921111000019741071, do dnia 29.08.2019 r. z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek,
 3. w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem do właściwego rejestru w przypadku cudzoziemców zgody MSWiA na nabycie nieruchomości,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej ) i sposób jej zapłaty,
 4. kopię dowodu wniesienia wadium,
 5. numer rachunku bankowego oferenta,
 6. zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
 7. proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 9. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronie internetowej Organizatora przetargu,
 10. w razie gdyby w treści oferty lub w załącznikach do niej oferent przekazywał Organizatorowi przetargu dane osobowe innych osób (np. współmałżonka) jest zobowiązany dodatkowo zrealizować obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych wobec innych osób, których dane – pozyskane uprzednio od nich – oferent zawarł w ofercie lub załącznikach do niej oraz zamieścić w treści oferty dodatkowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że przekazałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z treścią w/w klauzuli informacyjnej, także wszystkim osobom, których dane – pozyskane uprzednio od nich – zawarłem w ofercie lub załącznikach do niej.     

 

Zasady przeprowadzenia przetargu:

 1. część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30.08.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółki (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32); o wyborze lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej,
 2. oferty złożone po terminie lub brak w ofercie dowodu wpłaty wadium nie będą rozpatrywane,
 3. wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna na warunkach określonych w ofercie albo nie uiszczenia całości ceny przed zawarciem tejże umowy; wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; oferentowi, którego oferta została przyjęta wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mcb.com.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz przedstawicielstwach Spółki. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z informacjami o przedmiocie sprzedaży (w godz. od 8.00-14.00) osobiście w Siedzibie Spółki Krasnem lub telefonicznie pod nr 695 589 651.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:

 • zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert,
 • unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny,
 • zmiany albo odwołania niniejszych warunków przed upływem terminu składania ofert,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji przez komisję przetargową, w tym przeprowadzenia licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

 

Krasne, dnia 1.08.2019 r.