PRZETARG

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krasnem.

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32)

 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krasnem, 36 – 007 Krasne 32, będących własnością Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

 

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione działki niezabudowane położone w Krasnem 32:

 1. Działka nr 2091/17 o pow. 0,0496 ha
 2. Działka nr 2091/18 o pow. 0,0508 ha
 3. Działka nr 2091/52 o pow. 0,0497 ha
 4. Działka nr 2091/53 o pow. 0,0493 ha
 5. Działka nr 2091/54 o pow. 0,0506 ha

 

Nieruchomości objęte są księgą wieczystą Nr KW RZ1Z/00117918/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych, gdzie dział III i IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

 

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi:

 1. Działka nr 2091/17 o pow. 0,0496 ha            -           49.000 zł
 2. Działka nr 2091/18 o pow. 0,0508 ha            -           56.000 zł
 3. Działka nr 2091/52 o pow. 0,0497 ha            -           49.000 zł        
 4. Działka nr 2091/53 o pow. 0,0493 ha            -           54.000 zł
 5. Działka nr 2091/54 o pow. 0,0506 ha            -           56.000 zł

 

Ustala się wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) na jedną działkę. Wadium winno być wpłacone do dnia 25.07.2018 r. Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. tj. w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32).

Do przetargu mogą przystąpić oferenci po spełnieniu następujących warunków:

 1. przesłanie przesyłką poleconą lub złożenie osobiste w siedzibie Spółki w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32) pisemnej oferty kupna, w terminie do dnia 25.07.2018 r. godz. 13. (ostateczna data wpływu do Spółki). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr działki ……………  położonej w Krasnem 32”.
 2. wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości i formie na rachunek bankowy Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. w Krasnem Bank PEKAO S.A. I O. w Rzeszowie, nr konta: 23124017921111000019741071, do dnia 25.07.2018 r. z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek,
 3. w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem do właściwego rejestru w przypadku cudzoziemców zgody MSWiA na nabycie nieruchomości,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej ) i sposób jej zapłaty,
 4. kopię dowodu wniesienia wadium,
 5. numer rachunku bankowego oferenta,
 6. zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
 7. proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Zasady przeprowadzenia przetargu:

 1. część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32); o wyborze lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej,
 2. oferty złożone po terminie lub brak w ofercie dowodu wpłaty wadium nie będą rozpatrywane,
 3. wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna na warunkach określonych w ofercie albo nie uiszczenia całości ceny przed zawarciem tejże umowy; wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; oferentowi, którego oferta została przyjęta wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mcb.com.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz przedstawicielstwach Spółki. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z informacjami o przedmiocie sprzedaży (w godz. od 8.00-14.00) osobiście w Siedzibie Spółki Krasnem lub telefonicznie pod nr 695 589 651. Zastrzega się prawo odwołania jak również unieważnienia przetargu bez podania powodów.

 

 

 

Krasne, dnia 9.07.2018 r.