PRZETARG

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych – inwestycyjnych położonych w Brzesku oraz Jasieniu.

Niniejszym Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32)

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych – inwestycyjnych

położonych w Brzesku oraz Jasieniu, woj. Małopolskie o łącznej powierzchni 46,8288 ha wraz z budynkami administracyjno-produkcyjno-magazynowymi będącej własnością Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

 

 

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych – inwestycyjnych położonych w Brzesku oraz Jasieniu, woj. Małopolskie o łącznej powierzchni 46,8288 ha wraz z budynkami administracyjno-produkcyjno-magazynowymi. Nieruchomości położone są przy drodze krajowej DK 94g oraz autostradzie A4.

 

Stan prawny nieruchomości:

Przetarg pisemny obejmujące działki ew. nr: 578/29, 578/34, 4004/2, 4005/2 o łącznej pow. 18,3604 ha, położone w Brzesku, przy ul. Jodłowskiej 1 oraz działki ew. nr: 855/20, 855/21, 855/22, 855/23, 855/24, 855/25, 856 o łącznej pow. 28,4684 ha, położone w Jasieniu, gm. Brzesko, zabudowanych budynkami administracyjno – produkcyjno – magazynowymi wraz z infrastrukturą, wpisane są do czterech ksiąg wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzesku i tak:

 • działki ew. nr: 855/20, 855/21, 855/22, 855/23, 855/24, 855/25, 856 o łącznej pow. 28,4684 ha, położone w Jasieniu, gm. Brzesko, wpisane są do księgi wieczystej Kw nr TR1B/00064408/5,
 • działki ew. nr: 578/29, 578/34 o łącznej pow. 14,8037 ha, położone w Brzesku, wpisane są do księgi wieczystej Kw nr TR1B/00072264/2,
 • działki ew. nr: 4004/2, 4005/2 o łącznej pow. 3,5567 ha, położone w Brzesku, wpisane są do księgi wieczystej Kw nr TR1B/00082838/0,
 • działka ew. nr 578/46 o pow. 0,0839 ha, położona w Brzesku, wpisana jest do księgi wieczystej Kw nr TR1B/00067205/2,

 

Właścicielem nieruchomości jest Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem.

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentacją obejmującą przedmiot przetargu (dokumentacja dostępna w siedzibie Spółki), przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu ze Spółką a następnie złożenia oferty nabycia ww. nieruchomości.

Spółka zainteresowana jest sprzedażą nieruchomości łącznie. Tym samym nie przewiduje sprzedaży pojedynczych działek. Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz.10 w siedzibie Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. tj. w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32). Do przetargu mogą przystąpić oferenci po spełnieniu następujących warunków:

 1. przesłanie przesyłką poleconą lub złożenie osobiste w siedzibie Spółki w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32) pisemnej oferty kupna, w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. godz. 13. (ostateczna data wpływu do Spółki). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Brzesku i Jasieniu” .
 2. wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł na rachunek bankowy Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. w Krasnem Bank PEKAO S.A. I O. w Rzeszowie, nr konta: 23124017921111000019741071, do dnia 25 kwietnia 2018 r. z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek,
 3. w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem do właściwego rejestru w przypadku cudzoziemców zgody MSWiA na nabycie nieruchomości,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej ) i sposób jej zapłaty,
 4. kopię dowodu wniesienia wadium,
 5. numer rachunku bankowego oferenta,
 6. zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
 7. proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Zasady przeprowadzenia przetargu:

 1. część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10. w siedzibie Spółki (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32); o wyborze lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej,
 2. oferty złożone po terminie lub brak w ofercie dowodu wpłaty wadium nie będą rozpatrywane,
 3. wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna na warunkach określonych w ofercie albo nie uiszczenia całości ceny przed zawarciem tejże umowy; wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; oferentowi, którego oferta została przyjęta wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mcb.com.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz przedstawicielstwach Spółki. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z informacjami o przedmiocie sprzedaży (w godz. od 8.00-14.00) osobiście w Siedzibie Spółki Krasnem lub telefonicznie pod nr 695 589 651. Zastrzega się prawo odwołania jak również unieważnienia przetargu bez podania powodów.

 

 

 

Krasne, dnia 23.03.2018 r.