Kategorie ogłoszeń
Ogłoszenie
czwartek, 31 października 2019 / ważne jeszcze: -372 dni

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Przeworsku

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32)

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Przeworsku przy ul. Głębokiej 38; 37 – 200 Przeworsk zabudowanej wraz z infrastrukturą, będącej własnością Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

 

Przedmiotem przetargu jest  nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Przeworsku przy ul. Głębokiej 38, oznaczona jako działki: 567/5 o pow. 0,3743 ha i 568/1 pow. 1,2515 ha. Działki zabudowane są następującymi obiektami:

 • budynek administracyjny podpiwniczony, trzykondygnacyjny, o pow. zabudowy 380 m²                ( rok budowy ok. 1964 r.),
 • garaż typowy i magazyny – budynek nie podpiwniczony, parterowy o pow. zabudowy 342 m² (rok budowy ok. 1964 r.),
 • wiata na narzędzia – budynek częściowo podpiwniczony, parterowy, o pow. zabudowy 151,20 m² (rok budowy ok. 1964),
 • budynek obory nie podpiwniczony, parterowy, o pow. zabudowy 810,60 m² (rok budowy 1969),
 • izolatka na buhaje – budynek nie podpiwniczony, parterowy, o pow. zabudowy 90,40 m² (rok budowy ok. 1969),
 • szatnio – umywalnia – budynek nie podpiwniczony, parterowy, o pow. zabudowy 48 m² (rok budowy ok. 1969),
 • kontumator – budynek nie podpiwniczony, parterowy, o pow. zabudowy 14444 m² (rok budowy ok. 1969),
 • budynek wagowy - budynek nie podpiwniczony, parterowy, o pow. zabudowy 12 m² (rok budowy ok. 1974),
 • budynek studni nie podpiwniczony, parterowy, o pow. zabudowy 24 m² (rok budowy ok. 1974),
 • stodoła - budynek nie podpiwniczony, parterowy, o pow. zabudowy 678,90 m² (rok budowy ok. 1974),
 • drogi i place wewnętrzne,
 • ogrodzenie z siatki,
 • okólniki z rur metalowych,
 • zbiorniki na gnojowicę,
 • gnojownia.

Teren działek położony jest ok. 1 km od centrum miasta Przeworska. Działki w pełni uzbrojone,  ogrodzone i utwardzone. Nieruchomość jest częściowo zadrzewiona.

Teren posiada instalacje i przyłącza:

 • instalację wodno – kanalizacyjną,
 • instalację gazową,
 • instalację c. o.,
 • wentylację mechaniczną i grawitacyjną.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KW PR1R/00034949/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przeworsku, gdzie dział III i IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy   złotych) netto. Wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) winno być wpłacone do dnia 28.11.19 r. Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2019 r. o godz.10 w siedzibie Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. tj. w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32). Do przetargu mogą przystąpić oferenci po spełnieniu następujących warunków:

 1. przesłanie przesyłką poleconą lub złożenie osobiste w siedzibie Spółki w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32) pisemnej oferty kupna, w terminie do dnia 28.11.2019 r. godz. 13. (ostateczna data wpływu do Spółki). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Przeworsku przy ul. Głębokiej 38”.
 2. wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości i formie na rachunek bankowy Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. w Krasnem Bank PEKAO S.A. I O. w Rzeszowie, nr konta: 23124017921111000019741071, do dnia 28.11.2019 r. z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek,
 3. w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem do właściwego rejestru w przypadku cudzoziemców zgody MSWiA na nabycie nieruchomości,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej ) i sposób jej zapłaty,
 4. kopię dowodu wniesienia wadium,
 5. numer rachunku bankowego oferenta,
 6. zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
 7. proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 9. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronie internetowej Organizatora przetargu,
 10. w razie gdyby w treści oferty lub w załącznikach do niej oferent przekazywał Organizatorowi przetargu dane osobowe innych osób (np. współmałżonka) jest zobowiązany dodatkowo zrealizować obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych wobec innych osób, których dane – pozyskane uprzednio od nich – oferent zawarł w ofercie lub załącznikach do niej oraz zamieścić w treści oferty dodatkowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że przekazałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z treścią w/w klauzuli informacyjnej, także wszystkim osobom, których dane – pozyskane uprzednio od nich – zawarłem w ofercie lub załącznikach do niej.     

 

Zasady przeprowadzenia przetargu: 29.11.2019 r. o godz. 10.00  w siedzibie Spółki (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32); o wyborze lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej,

 1. oferty złożone po terminie lub brak w ofercie dowodu wpłaty wadium nie będą rozpatrywane,
 2. wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna na warunkach określonych w ofercie albo nie uiszczenia całości ceny przed zawarciem tejże umowy; wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; oferentowi, którego oferta została przyjęta wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mcb.com.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz przedstawicielstwach Spółki. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z informacjami o przedmiocie sprzedaży (w godz. od 8.00-14.00) osobiście w Siedzibie Spółki Krasnem lub telefonicznie pod nr 695 589 651.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:

 • zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert,
 • unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny,
 • zmiany albo odwołania niniejszych warunków przed upływem terminu składania ofert,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji przez komisję przetargową, w tym przeprowadzenia licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

Krasne, dnia 30.10.2019 r.

 

MCB Krasne udostępnia zakładkę "Kupię/sprzedam" celem nieodpłatnej publikacji przez podmioty zainteresowane ogłoszeń. Ogłoszenia będą wstępnie weryfikowane. W uzasadnionych przypadkach moderator zastrzega sobie prawo nieopublikowania ogłoszenia. MCB Krasne nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.